Logo
Blog
31.01.2021
Nahradí roboti pracovní sílu ?
Pohled do blízké budoucnosti. číst celé
31.01.2021
Proč zrovna roboti ?
Roboti mají své výhody číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o dočasném přidělení robota
(formou operativního pronájmu)

uzavřená mezi

 

PRAGMA personální agentura s.r.o.
Tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc,
IČ 28569041,
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, spisová značka 43735.
zastoupená panem Bc. Adamem Bělonohým, jednatelem společnosti,
dále jen „pronajímatel“

 

a společností

 

Společnost:.
Sídlo:
IČ: 26237989
zapsaná v obchodním rejstříku KS v ………….., oddíl C, spisová značka …………………..
zastoupená panem ……………………, jednatelem společnosti,
Dále jen „nájemce“.

 

Článek 1

 • Pronajímatel je pracovní agenturou mající uzavřenou rámcovou smlouvu s nájemcem o dočasném přidělování pracovníků.
 • Nájemce je výrobní společnost zabývající se výrobou elektrických součástek
 • Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje pronajímat nájemci po dobu účinnosti této smlouvy kolaborativní robotická zařízení, dále jen předmět operativního pronájmu (POP) a poskytovat mu služby s tímto POP spojené.
 • Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem POP měsíční nájemné, případně za další doplňkové služby spojené se změnou činnosti POP.
 • POP bude sloužit jako náhražka pracovní síly původně dodané pronajímatelem na základě rámcové smlouvy o dočasném přidělování.

 

Článek 2.

2.1.     Ke každému jednotlivému POP bude uzavřen dodatek, kde bude blíže specifikován POP, stanovení výše měsíčních plateb a doba operativního pronájmu.

2.2.     Každý jednotlivý POP bude nájemci předán na základě předávacího protokolu

 

 

 

Článek 3.

3.1. Pronajímatel je po celou dobu pronájmu výlučným vlastníkem POP. Jakmile pronajímatel nájemci POP předá, může tento POP používat po sjednanou dobu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.2. Nájemce nesmí POP disponovat jinak než je předmětem této smlouvy,  zvláště nesmí toto pronajmout nebo zapůjčit třetí osobě, zastavit nebo darovat či prodat.

3.3. Nájemce nese plnou zodpovědnost za případné škody na POP vzniklé v souvislosti s jednáním třetí osoby.

3.4. Dodatečné změny využití, přeprogramování, či jiné technické úpravy POP spolu s jeho obslužným zařízením může nájemce provádět pouze s písemným souhlasem a pod dozorem pronajímatelem určené zodpovědné osoby. Pronajímatel nemá povinnost tento souhlas vydat.

3.5. Nájemce nese zodpovědnost za poškození či, ztrátu POP včetně obslužného zařízení.

3.6. Nájemce nese náklady na zabezpečení ochrany proti působení třetích osob.

3.7. Nájemce souhlasí, aby pronajímatel během trvání této smlouvy provedl kontrolu stavu POP.

3.8. Nájemce není oprávněn k provádění servisní činnosti na POP.

 

Článek 4.

4.1. Platby nájmu jsou v nerovnoměrné výši.

4.2. Výše měsíčního nájmu je stanovena dle odpracovaných hodin POP a výše hodinového tarifu.

4.3. Hodinový tarif se stanovuje v dodatku a musí být odpovídající výši hrubé hodinové mzdy pracovníka, který činnost POP vykonával nebo souběžně vykonává.

4.4. Nájemce se zavazuje využívat POP v třísměnném nebo nepřetržitém provoze tak aby využití POP bylo co nejefektivnější pro obě strany.

4.5. Minimální výše měsíčního nájmu je stanovena na 50% maximálně dosažitelné využitelnosti na tří směnách nebo nepřetržitém provoze.

4.6. Nájemce se zavazuje platit minimální výši nájmu i v době kdy POP nevyužívá, a to i tehdy kdy došlo k jeho poškození, zničení nebo změně v programu výroby nájemce. Tento bod platí nedohodnou-li se obě strany jinak, a to písemnou formou.

4.7. Nájemce je povinen do 2 pracovních dnů předat výkaz odpracovaných hodin.

4.8. Pronajímatel vystaví daňový doklad na danou výši nájmu se splatností 14 dní.

4.9. daňové doklady vystavené dle této smlouvy musí obsahovat údaje v souladu s právními předpisy České republiky.

 

Článek 5.

5.1. Nájemce se zavazuje povolit obsluhu POP pouze osobám vyškoleným pronajímatelem nebo jím určeným třetím subjektem, zabezpečujícím servisní a údržbové práce.

5.2. Nájemce zabezpečí na vlastní náklady zabezpečení pracoviště proti možnému působení třetích nebo neautorizovaných osob v dosahu jejich možného působení.

5.3. Nájemce nese zodpovědnost a náklady za škody způsobené třetími nebo neautorizovanými stranami nebo osobami.

5.4. Nájemce vždy sjedná pojištění proti případné škodě způsobené provozem POP.

5.5. Za zničení, ztrátu, poškození, či znehodnocení POP, které nejsou kryty podmínkami pojistné smlouvy, zodpovídá nájemce, a to bez ohledu na míru jeho zavinění.

 

Článek 6.

6.1. Nájemce má povinnost provádět běžný provoz POP v souladu s provozními instrukcemi prostřednictvím vyškoleného personálu.

6.2. Nájemce má povinnost provádět servisní úkony pouze u autorizovaného dodavatel stanoveného v konkrétním dodatku této smlouvy týkající se daného konkrétního POP.

6.3. Nájemce zodpovídá za opravy a servis způsobený chybnou obsluhou nebo zanedbáním obsluhy.

6.4. Pravidelný servis je zahrnut v ceně nájmu.

6.5. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout, po konzultaci s nájemcem, neekonomické opravy nebo servis.

6.6. Nájemce má nárok na roční pravidelnou servisní prohlídku a údržbu s ní spojenou zdarma.

6.7. Pronajímatel zajistí reakční dobu max. 12 hodin od případné události.

6.8. Pronajímatel a nájemce se dohodli na jednoměsíčním testovacím období zdarma

 

Článek 7

7.1. Nájemce hradí náklady na úpravu pracoviště pro POP podle požadavků kladených dle POP a přívod energií a pracovních médií na pracoviště.

7.2. Náklady na spotřebu energie a pracovních médií hradí nájemce.

7.3. Pronajímatel zajistí odbornou instalaci zařízení na pracoviště.

7.4. Pronajímatel zajistí odborné vyškolení 3 pracovníků jako dohled a zabezpečení provozu POP na každé směně. Případné další odborné zaškolování hradí nájemce.

7.5. Nájemce zajistí spolehlivý přísun součástí a materiálu na pracoviště POP

7.6. Pronajímatel má zajištěnou servisní a odbornou smlouvu. Využití těchto služeb nad rámec pravidelné servisní služby hradí nájemce.

7.7. Pronajímatel zaručuje rychlost pracovního cyklu na …………….. sec.

 

Článek 8

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let

8.2. Po uplynutí doby uvedené v odst. 8.1. se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok nebude-li vypovězena žádnou z obou stran minimálně 3 měsíce před termínem ukončení.

8.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že nejsou nespolehlivými plátci ve smyslu § 106, písm.A) ZDPH a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností předpokládaných ustanovením § 109 ZDPH.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený touto smlouvou se v neupravených otázkách řídí obecnými právními předpisy.

8.5. Nájemce prohlašuje, že výše uvedené body smlouvy přečet, že jim rozumí a souhlasí s nimi, což potvrzuje svým podpisem.

 

V ………………………………………. Dne …………………………………………….

 

Pronajímatel:                                                                          Nájemce:

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o operativním pronájmu uzavřené mezi:

PRAGMA personální agentura s.r.o.
Tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc,
IČ 28569041

a společností

Společnost: ………………………………………….
Adresa:…………………………………………………
IČ: ………………………………………………………..

 

 1. Specifikace POP

Kolaborativní robot typu ……………………………………….
Příslušenství : ………………………………………………………..

 

 1. Finanční plnění

  Finanční plnění je stanoveno tarifem ……………………….. Kč/hod
  Při 3 směnném provozu 3 x 160 hod bude finanční plnění ve optimální výši
  ……………………. Kč/měsíčně
  Minimální finanční plnění je dohodnuto na ……………………Kč
  Finanční plněn bude vždy měsíčně stanoveno dle skutečně odpracovaných hodin.

Finanční plnění se dále řídí čl. 4 výše uvedené smlouvy.

 

 1. Doba operativního pronájmu je stanovena na 4 roky jinak se dále prodlužuje dle čl. 8 odst. 8.2.

 

 1. Nájemce se zavazuje uhradit depozit v částce …………………. Kč (nebo 2 násobek stanoveného měsíčního plnění v bodě 2).
  Tento depozit slouží na krytí případných škod na POP nebo náklady spojené s neplánovaným ukončením smlouvy ze strany nájemce. Je vratný při ukončení smlouvy.

 

 1. Další ujednání:

 

 

 

 

V ……………………………………….. dne ……………………………………

 

Pronajímatel:                                                                                      Nájemce:

 

 

Novinky z našeho blogu

Nahradí roboti pracovní sílu ?
31.01.2021
Nahradí roboti pracovní sílu ?
Pohled do blízké budoucnosti. číst celé
Proč zrovna roboti ?
31.01.2021
Proč zrovna roboti ?
Roboti mají své výhody číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Nejčtenější na blogu
Kde nás najdete

Třída Kosmonautů 8

77900 Olomouc

 
Kontakty
Logo
PRAGMA-ROBOTIC